معرفی همکاران دبیرخانه

 تاریخ بازنگری این صفحه:  خرداد 1398
                                                                           

                    

 نام و نام خانوادگی : مهری سرور                             
 سمت : متصدی امور دبیرخانه 
 مدرک تحصیلی: دیپلم  
 رشته : فرهنگ و ادب 
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2513

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: edu_info@qums.ac.ir
 

            

              

 نام و نام خانوادگی : مجید فرمانی                                 
 سمت : متصدی امور دبیرخانه
 مدرک تحصیلی: دیپلم
 رشته : علوم انسانی 
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2512

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: edu_info@qums.ac.ir

                                 

                                    

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir