امور عمومی حوزه معاونت آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1397

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی طبقه دوم 
ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15
                 پنجشنبه               7:45 الی 13:15
 
 
 
معرفی کارشناس  امور عمومی                                                                                              
نام و نام خانوادگی: منصور شفیعی

عنوان پست سازمانی: مسئول امور عمومی
تحصیلات: کارشناس حقوق
شماره تماس: 4-33336001-028 داخلی 2511
پست الکترونیکی:  
                                                                                        نام و نام خانوادگی: خانم الناز فرزان  
عنوان پست سازمانی: کارشناس امور عمومی
تحصیلات: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
شماره تماس: 4-33336001-028 داخلی 2506  و شماره تماس مستیم : 33239257-028
پست الکترونیکی:  


شرح وظایف واحد  امور عمومیآیین نامه استخدامی غیر هیات علمی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir