مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1398
                                                         

                                    مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه                 

                                                                                        

             

         

 نام و نام خانوادگی : احمد پورشریفی                                 
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
رشته : مشاوره و راهنمایی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2501 و شماره تماس مستقیم
  33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15                                                   

             


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir