دانش آموختگان
اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه:  دی 1396
کلیه دانش آموختگان می بایست فراغت از تحصیل آنها از اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه به وزارت متبوع اعلام گردد تا به عنوان دانش آموخته تلقی گردند.

دستور العمل صدور مجوز و دانشنامه 

دستور العمل  صدور گواهینامه موقت 

دستور العمل فراغت از تحصیل 

دستور العمل تاییدیه تحصیلی 

دستور العمل امور بین الملل (فرم شماره 12)

دستور العمل ارسال ریزنمرات 

دستورالعمل  صدور دانشنامه و گواهینامه المثنی 
پرسش های متدوال  دانش آموختگان