معاونت آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه:  خرداد 1397

   حوزه معاونت آموزشی دانشگاه با هدف تربیت و آموزش دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی (کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد،
MPH، دکتری عمومی، دکتری تخصصی و Ph.D) و  جذب اعضای هیأت علمی توانمند و ارتقاء مرتبه علمی ایشان به مراتب بالاتر تمام تلاش خود را در جهت تأمین نیروی انسانی کارآمد در حیطه بهداشت و سلامت جامعه به کار می بندد. در ادامه به معرفی معاون و مدیران این حوزه پرداخته می شود.

 

                               مشخصات معاون آموزشی دانشگاه و مدیران حوزه


                                            معاون آموزشی دانشگاه 

                                                                                          

نام و نام خانوادگی : دکتر پرویز پدیسار                                 
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: بورد تخصصی
 
رشته : 
 رزومه : فایل رزومه 
  تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2500 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

  نمابر: 33341934-028    

  پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
 آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین - پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811.   ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15  


پایان نامه ها                                                  
                                                                  

                    
                                      مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه
                 

                                                                                        

       

 

         

 نام و نام خانوادگی : احمد پورشریفی                                  
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
رشته : مشاوره و راهنمایی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2501 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15                                                  

                                            

                              مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی                  

                                                                                        

        

 نام و نام خانوادگی : دکتر سونا اویسی                                  
 سمت : مدیر مرکز مطالعات و توسعه علوم پزشکی 
 مدرک تحصیلی: تخصص
 
رشته : مادر و کودک
 رزومه : فایل رزومه

 تلفن تماس: 4 - 33336001- 028 داخلی 2502     مستقیم  33340153 - 028 نمابر: 33359503-028  

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: EDC@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15                                                  

                                       

 

                         مدیر ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر                  

                                                                                        

              

       

 

         

 نام و نام خانوادگی : مجید نجفی                                  
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
رشته : مشاوره و راهنمایی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4  - 33336001- 028- داخلی 2520   مستقیم  33352240 -028 

 نمابر: 33350190-028    

 پست الکترونیکی: setadshahed@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:1                                                  

                                       

 

                                        دبیر آموزش مداوم                  

                                                                          

       

 

         

 نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی                                  
 سمت : دبیر آموزش مداوم  
 مدرک تحصیلی: تخصص

 رشته : پاتولوژی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4 - 33336001-028- داخلی 2503    مستقیم  33239257 -028  

 نمابر: 33341934-028    

CME@qums.ac.ir پست الکترونیکی: 

آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15                                                  

                                       

 

  مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه                 

                                                                                        

       

 

         

 نام و نام خانوادگی : احمد پورشریفی                                  
 سمت : مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
 
رشته : مشاوره و راهنمایی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2501 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 و پنجشنبه : 7:45 الی 13:15                                                  

                                       

                                   

              

معاونین آموزشی دانشگاه  از زمان تاسیس تا کنون  به ترتیب سالهای تصدی بدین قرارند :

 

1

آقای دکتر مجید سررشته داری

2

آقای دکتر سعید عسگری

3

آقای دکتر مهدی ابتهاج

4

آقای دکتر پرویز فلاح عابد

5

آقای دکتر محمدعلی زحل

6

آقای دکتر سید حسین قافله باشی

7 آقای دکتر پرویز پدیسار

 


 

 

 
این دانشگاه دارای دانشکده های زیر می باشد
 


 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir