آیین نامه ها
آیین نامه دانش آموختگان تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1398  آیین نامه اتباع خارجه

 آیین نامه خرید تعهدات مشمولین وظیفه

 آیین نامه دندانپزشکان متعهد خدمت

 آیین نامه وجدول خرید تعهدات

 آیین نامه حذف پروانه دائم

 آیین نامه دکتری عمومی

 آیین نامه دندانپزشکی

 آیین نامه صدور گواهی موقت

 آيين نامه صدور مجوز تحويل مدارك تحصيلي به دانش آموختگان

آیین نامه و جدول خرید تعهدات 
سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
 
امتیاز دهی