جمهوري اسلامي ايران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

شوراي عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

 

 

آئين نامه اجرايي كميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

 

مصوب بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 25/4/1384


 

 

آئين‌نامه اجرايي كميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني در 13 ماده و 19 تبصره در بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 25/4/1384 مطرح شد و با اكثريت آراء به تصويب رسيد.

 

مصوبه بيست و هشتمين جلسه شواريعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي در خصوص آئين‌نامه اجرايي كميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني از تاريخ ابلاغ جهت كليه دانشجويان مشمول اين آئين‌نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم الاجرا مي‌باشد و با ابلاغ آن كليه اختيارات تفويض شده قبلي و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.

 

مورد تاييد است

دكتر محمدرضا صبري

دبير شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي

 

 

مصوبه بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 25/4/84 درخصوص آئين‌نامه اجرايي كميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني موردتاييد است. جهت اجرا ابلاغ شود.

دكتر مسعود پزشكيان

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

و رئيس شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي


 

آئين‌نامه اجرايي كميسيون موارد خاص دانشگاهها/ دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني

 

كميسيون موارد خاص كه از اين پس در اين آئين‌نامه به اختصار كميسيون ناميده مي‌شود دردانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتتي درماني تشكيل مي‌شود تا با رعايت كامل مفاد اين آئين‌نامه به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي‌شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايند.

 

ماده 1- تعريف موارد خاص :‌

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي‌شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي كه در تحصيلاتشان موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي موجود ممكن نمي‌باشد.

ماده 2- اختيارات كميسيون:‌

كميسيون مسائل آموزش مربوط به دانشجويان شاغل به تحصيل ، در حال اخراج، اخراجي‌ها و دانشجوياني كه بنا به دلائلي غيبت موجه دارند را بصورت موردي بررسي مي‌كند و در چارچوب اختيارات اين آئين‌نامه تصميم‌گيري و با رعايت اصول زير راي خود را صادر مي‌نمايند.

       ·         حفظ كيفيت آموزشي و كميت محتواي كل در يك رشته تحصيلي

       ·         حفظ حداقل واحد درسي مقرر و ميانگين كل لازم براي فراغت از تحصيل

·     حفظ حداقل ميانگين كل لازم در پايان هر يك از مراحل آموزشي دوره‌هاي دكتري پزشكي عمومي(پزشكي ، دندانپزشكي و داروسازي )

       ·         حفظ حداقل نمره قبولي در هر درس

       ·         عدم تغيير مقطع تحصيلي از پايين به بالاتر

       ·         عدم وضع مقررات و‌آئين‌نامه‌هاي جديد و يا تغيير آنها

      تبصره1: حداكثر زمان قابل بررسي براي رسيدگي به پرونده دانشجويان اخراجي و كساني كه بنا به دلايلي غيبت موجه دارند يكسال بعد ازاخراج مي‌باشد در مواردي كه دانشجو بدلايلي كاملاً خارج از اختيار واراده خود (مثل ترك تحصيل ناشي از صدور احكام قضايي) بيش از يك سال از تحصيل بدور مانده است ، تصميم‌گيري براي بازگشت به تحصيل دانشجو در اختيار كميسيون خواهد بود.

 

      تبصره2: حداكثر تعداد دفعات مجاز شركت در امتحانات جامع علوم‌پايه دوره‌هاي دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي ، داروسازي) و جامع پيش كارورزي دوره دكتري عمومي پزشكي مطابق با آئين‌نامه‌هاي آموزشي مربوطه بوده و قابل تغيير نمي‌باشد.

ماده 3- اعطاي فرصت ارفاقي ‌

اعطاي فرصت ارفاقي به دانشجويانيكه با رعايت آئين‌نامه‌هاي آموزشي دوره‌هاي كارداني، كارشناسي پيوسته و ناپيوسته ، دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي ) مصوب شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي به دليل مشروطي در معرض اخراج قرار گرفته‌اند بشرط آنكه ميانگين كل آنها در دوره كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته كمتر از 10 و دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي، و داروسازي) كمتر از 12 نباشد و سنوات تحصيلي لازم جهت ادامه دوره را داشته باشند.

تبصره 1: دوره كارشناسي ارشد و دوره دكتري تخصصي Ph.D شامل فرصت ارفاقي نمي‌باشد.

تبصره 2: شرط ميانگين كل 12 براي دوره‌هاي دكتري عمومي شامل دانشجويان ورودي مهرماه 81 به بعد است و جهت دانشجويان ورودي قبل از مهرماه 81 حداقل ميانگين كل 10 مي‌باشد.

تبصره 3: دانشجو نبايد پس از فرصت ارفاقي در هيچ نيمسالي مشروط شود ، حتي اگر تعداد واحدها در آن نيمسال ها كمتر از حدنصاب تعيين شده توسط شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي باشد در عين حال پرونده دانشجويان كارشناسي پيوسته و دكتري عمومي كه يك بار از فرصت ارفاقي استفاده نموده‌اند وليكن سنوات تحصيلي آنها جهت ادامه دوره به پايان نرسيده است، در صورتي كه داراي شرايط خاص بشرح ذيل باشند قابل طرح مجدد در كميسيون و اعطاي حداكثر يك فرصت ارفاقي ديگر مي‌باشد:

      ·         دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي پيوسته حداقل 120 واحد از واحدهاي دوره مربوطه را با موفقيت گذرانده باشند.

      ·         دانشجويان دوره‌هاي دكتري عمومي داروسازي و دندانپزشكي حداقل 140 واحد را با موفقيت گذرانده باشند.

      ·         دانشجويان دوره دكتر ي عمومي پزشكي حداقل 190 واحد را با موفقيت گذرانده باشند.

ماده 4: اعطاي سنوات تحصيلي

موافقت با اعطاي سنوات تحصيلي تا يك نميسال براي دانشجويان دوره‌هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، دو نيمسال براي دانشجويان كارشناسي پيوسته ، دو نيمسال براي دانشجويان كارشناسي ارشد ناپيوسته، سه نيمسال براي دانشجويان دوره دكتري تخصصي (Ph.D)  و سه نيمسال براي دانشجويان دوره دكتري عمومي (پزشكي ، دندانپزشكي ، داروسازي) كه بمدت مجاز تحصيل آنان برابر مقررات در كل دوره و يا در يك مرحله تحصيلي از دوره دكتري عمومي به پايان رسيده و ادامه تحصيل آنها از نظر ساير مقررات آموزشي مانعي نداشته باشد.

تبصره 1: اعطاي سنوات تحصيلي علاوه بر فرصتهاي پيش‌بيني نشده در آئين‌نامه آموزشي دوره‌هاي مذكور مي‌باشد.

تبصره2: دانشجويي كه به دليل مشروطي از فرصت ارفاقي مندرج در ماده 3 و تبصره‌هاي آن استفاده نموده است ، تنها در صورتي مي‌تواند از مفاد مندرج در ماده 4 بهره‌مند گردد كه به مشكل سنوات تحصيلي براي دانش‌آموخته شدن برخورد نمايد.

تبصره3: در دوره‌هاي دكتري عمومي (پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي) كه دوره آموزشي به مراحل مختلف تقسيم گرديده است ، چنانچه دانشجو در مهلت مقرر جهت هريك از مراحل دوره نتواند آن مرحله را به اتمام برساند مي‌تواند از اعطاي سنوات تحصيلي برخوردار شود در هر صورت حداكثر مدت سنوات اعطايي در كل دوره آموزشي نبايد از سه نيمسال تحصيلي بيشتر شود.

ماده 5-

موافقت با بازگشت به تحصيل دانشجوياني كه به دلايل مو جه و با ارائه مدرك مستدل حداكثر براي مدت يكسال تاخير در ثبت نام و انتخاب واحد داشته‌اند اين مدت براي كليه مقاطع يكسان در نظرگرفته شود.

تبصره 1 : مدت غيبت اين قبيل دانشجويان ، جزء سنوات تحصيليشان محسوب نمي‌گردد.

تبصره 2 :‌تاخير و عدم مراجعه براي ثبت نام، نبايد در ثبت نام اوليه باشد .

تبصره 3: تصميم‌گيري در خصوص دانشجويان دوره دكتري عمومي پزشكي ورودي قبل از مهرماه 1383 كه كليه واحدهاي آموزشي دوره دكتري عمومي پزشكي را گذرانيده‌اند وليكن در سقف سنوات مجاز تحصيل از پايان‌نامه خود دفاع ننموده‌اند، برعهده كميسيون موارد خاص دانشگاه مربوطه مي‌باشد.

ماده 6-

موافقت با حداكثرمرخصي بدون احتساب در سنوات تحصيلي دانشجوياني كه با ارائه مدارك مستدل و تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه به بيماري حاد يا مزمن مبتلا گشته‌اند و يك نيمسال (حداكثر6 ماه ) بدون احتساب در سنوات تحصيلي علاوه بر6 ماه مرخصي زايمان به بيماري مبتلا شوند.

تبصره 1: در مواردي كه دانشجو به بيماري مزمن رواني مبتلا باشد با تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه مي‌تواند حداكثر از دو سال مرخصي بدون احتساب درسنوات تحصيلي استفاده نمايد.

تبصره 2: دانشجويي كه مبتلا به بيماري مزمن است چنانچه با رعايت مفاد اين ماده و ساير مواد اين آيين نامه نتواند در مدت پيش‌بيني شده مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه نتواند در مدت پيش بيني شده مطابق مقررات مندرج در آيين‌نامه آموزشي مقطع مربوطه فارغ التحصيل گردد و يا بيماري رواني مزمن وي علاج نگردد و يا بيماري جسمي مزمن، وي را از ادامه حضور موثر در محيط آموزشي بازدارد، بر اساس تشخيص شوراي پزشكي دانشگاه ومراجع ذيربط و در صورت لزوم با راي كميسيون موارد خاص دانشگاه حكم اخراج يا تغيير رشته وي برابر مقررات آموزشي دوره مربوطه صادر خواهدشد.

تبصره 3:‌درهر حال مجموع مدت عدم مراجعه (موضوع ماده 5 ) و يا مدت مرخصي ناشي از بيماري(موضوع ماده 6 نبايد از دوسال بيشتر شود).

ماده 7 :

مواد 3و4و5و6 و تبصره‌‌هاي آن بعنوان حداكثر مساعدت در دانشگاه تلقي مي‌گردد.

ماده 8 :

تركيب اعضاي كميسيون موارد خاص دانشگاه به شرح ذيل است:

      ·         رئيس دانشگاه بعنوان رئي كميسيون

      ·         معاون آموزشي دانشگاه (نايب‌رئيس)

      ·         معاون دانشجويي، فرهنگي دانشگاه

      ·         مدير امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه بعنوان دبير كميسيون

      ·         دبير ستاد دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه

      ·         سه نفر از اعضاي هيات علمي صاحب نظر و متعهد

      ·         رئيس مركز مشاوره دانشگاه

      تبصره 1:  كميسيون مي‌تواند عند‌اللزوم و به تشخيص خود از مسئولين ديگر مرتبط با پرونده دانشجو (رئيس يا معاون آموزشي دانشكده مربوط با حق راي و استاد راهنماي دانشجو بدون حق راي) براي شركت در جلسات دعوت نمايد.

      نبصره 2: كليه اعضاء با حكم رياست دانشگاه و به مدت 2 سال انتخاب مي‌شوند . انتخاب سه نفر عضو هيئت علمي به پيشنهاد شوراي آموزشي دانشگاه و حكم رياست دانشگاه خواهد بود.

      تبصره 3: براي تشكيل جلسات كميسيون حضور دو سوم اعضاء كه رئيس و نايب رئيس كميسيون جزء حاضرين باشند ضروري است و راي مافو ق حداقل 5 نفر از كل اعضاء جهت تصويب لازم است.

      تبصره 4: جلسات كميسيون در صورت وجود تقاضا هر ماه يك بار و در صورت ضرورت بنا به درخواست رئيس يا دبير كميسيون بصورت فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

      تبصره 5 : مصوبات كميسيون پس از تاييد رئيس يا نايب رئيس كميسيون لازم‌الاجرا است.

ماده 9:

        ·         پرونده با دستور رئيس دانشگاه علوم پزشكي يا معاون آموزشي دانشگاه به كميسيون ارجاع شود

        ·         مواردي كه پرونده پس ازطرح در شوراي آموزشي دانشگاه/ دانشكده به كميسيون ارجاع مي‌شود.

ماده 10 :

با توجه به حذف كميسيون موارد خاص مركزي در وزارت متبوع كليه مسائل مربوط به كميسيون موارد خاص بايد دردانشگاهها حل و فصل شود. كميسيون موارد خاص دانشگاهها مجاز به وضع آئين‌نامه و مقررات جديد و ياتغيير در مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي نبوده و صرفاًٌ ابهامات و سوالات آئين‌نامه‌اي را از كميته تدوين و تفسير كننده مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت متبوع استعلام خواهند نمود. حدود اختيارات كميسيون موارد خاص محدود به اين آئين‌نامه بوده و اقدامي خارج از چارچوب اين‌آئين‌نامه مجاز نمي‌باشد.

 

ماده 11 :

كميته نظارت بر حسن اجراي مقررات و آئين‌نامه‌هاي آموزشي وزارت متبوع مسئوليت نظارت بر اجراي دقيق مفاد آئين‌نامه‌هاي آموزشي و آئين‌نامه كميسيون موارد خاص را بر عهده داشته و موارد تخلف را جهت اخذ تصميم مقتضي به روساي دانشگاهها / دانشكده‌هاي علوم پزشكي و معاونت آموزشي و امور دانشجويي وزارت متبوع اعلام مي‌نمايد.

ماده 12 :

مفاد اين آئين‌نامه براي دانشگاهها و دانشكده‌هاي غير انتفاعي و وابسته به دستگاههاي اجرايي لازم‌الاجرا است.

ماده 13 :

اين آئين‌نامه با 13 ماده و 19 تبصره در بيست و هشتمين جلسه شورايعالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي مورخ 25/4/1384 به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ جهت كليه دانشجويان مشمول اين آئين‌نامه صرف نظر از سال ورود به دانشگاه لازم‌الاجرا است و با ابلاغ آن كليه اختيارات تفويض شده قبلي و مقررات مغاير با آن ملغي مي‌باشد.