تاریخ بازنگری این صفحه: آذر 1395


مسئول دبیرخانه نظام پیشنهادات: زهره داناصفهانی
    کارشناس ارشد مدیریت دولتی                   
    پست الکترونیکی:
   شماره تماس داخلی: 2531  معرفی کمیته نظام پیشنهادات معاونت آموزشی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 5650
تعداد بازديد کنندگان سايت: 53368129 تعداد بازديد زيرپورتال: 2422648 اين زيرپورتال امروز: 766 سایت در امروز: 14233 اين صفحه امروز: 3