ستاد شاهد
تاریخ بازنگری این صفحه : خرداد 1399

با آرزوي توفیق و سلامتي براي همه دانشجويان عزيز به ويژه دانشجويان معظم شاهد وايثارگر ، براساس آيين نامه اجرايي ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مصوب جلسه 247 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور و مصوبات بعدي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به منظور ارائه خدمات شايسته در زمينه هاي آموزشي، مشاوره فرهنگي و فوق برنامه براي ارتقاء سطح علمي دانشجويان عزيز شاهد و ايثارگر با بهره مندي از امكانات و اعتبارات مربوط؛ واحدي تحت عنوان اداره كل امور دانشجويان شاهد وايثارگر دانشگاه ها كه فعاليت هاي آن نيز تحت نظر رياست محترم دانشگاه كه رييس ستاد امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه هم خواهند بود تشكيل گرديده كه دبير اين ستاد نيز مدير امور دانشجويان شاهد و ايثارگر دانشگاه مي باشد.


 مدیر مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 همکاران مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 اعضای مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 اساتید مشاور ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 چارت سازمانی مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 

 فرآیندهای مدیریت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر 
                    


 


 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir