ستاد شاهد


تاریخ بازنگری این صفحه : آذر 1395

دانلود کلیپ شهدا
 

فضیلت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهداء کمتر از شهادت نیست. 
                                                                                                          مقام معظم رهبری