کارشناسان دبیرخانه هیات ممیزه

تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1400
                                                                                             

          

 نام و نام خانوادگی : پروین یخچالیها                   
 سمت : کارشناس مسئول هیات ممیزه 
 مدرک تحصیلی: 
 رشته :
 شرح وظایف امور هیات علمی  : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2530   

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

            

        

 نام و نام خانوادگی :  زهرا بهزادپور                                     
 سمت : کارشناس هیات ممیزه 
 مدرک تحصیلی: کارشناسی
 رشته : حسابداری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2530 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

                                              

 

                                   


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir