تلفن گویا
تلفن
تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396  
به منظور دسترسی به اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان دانشگاه، از طریق تلفن گویا با شماره 33328608-028 و 33328609-028 تماس حاصل فرمایید.