سرفصل و برنامه دروس
تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1400


 سر فصل دروس دوره دکتری پزشکی سر فصل دروس دوره دکتری دندانپزشکی سرفصل دروس کارشناسی پیوسته

         مامایی 

        پرستاری

         اتاق عمل

         هوشبری

         بهداشت محیط (قدیم)                   بهداشت محیط (مورخ97/4/24)

        بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

         بهداشت عمومی

        علوم آزمایشگاهی

         مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته

         سرفصل دروس کاردانی فوریت های پزشکی


         سرفصل دروس کارشناسی نا پیوسته فوریت های پزشکی