سایت آموزش مداوم
 تاریخ بازنگری این صفحه : خرداد 1400 

آموزش مداوم پزشکی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که جهت حفظ  اطلاعات  و مهارتهای کسب شده و به روز نمودن اطلاعات  و کسب دانشهای جدید برای فارغ التحصیلان گروه پزشکی  انجام می شود که نهایتا باعث بهبود عملکرد آنها در مواجهه با بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود.


  دبیر آموزش مداوم 

 همکاران آموزش مداوم دانشگاه 

 فرآیندهای آموزش مداوم دانشگاه 

 فرم های آموزش مداوم دانشگاه 

 پرسش های متداول دبیران و هیات علمی (سخنرانان ، دبیران علمی و مشمولین آموزش مداوم)


 اطلاعیه های مهم علمی و اداری در خصوص کووید 19 (1)

 اطلاعیه های مهم علمی و اداری در خصوص کووید 19 (2)


                         سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir