تاریخچه آموزش مداوم

تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1400
 

دفتر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1370 با سرپرستی آقای دکتر رضا قاسمی برقی( متخصص بیماریهای عفونی )شروع به کار کرد .    اسامی مدیران بعدی به ترتیب از این قرار است: دکتر ابوالفضل مهیار( متخصص کودکان) –دکتر سید حسین مطیعی ( متخصص کودکان)-  دکتر مرتضی حبیبی ( فوق تخصص نوزادان)- دکتر نوید محمدی( متخصص پزشکی اجتماعی) – دکتر صادق صادقی پور( فوق تخصص جراحی اطفال)- دکتر مهناز عباسی ( فوق تخصص روماتولوژی) - دکتر فاطمه سمیعی (متخصص آسیب شناسی) (از سال 94 تا کنون)


 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir