تعریف
 تاریخ بازنگری این صفحه : اردیبهشت 1400 

آموزش مداوم پزشکی به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که جهت حفظ  اطلاعات  و مهارتهای کسب شده و به روز نمودن اطلاعات  و کسب دانشهای جدید برای فارغ التحصیلان گروه پزشکی  انجام می شود که نهایتا باعث بهبود عملکرد آنها در مواجهه با بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود.
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir