رسالت
 تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1400
 
آموزش مداوم دانشگاه با تحت  پوشش  داشتن حدودا  5000 مشمول از گروههای مختلف پزشکی پرستاری و مامایی و پیرا پزشکی با هدف ارتقاء و حفظ اطلاعات و به روز  نمودن دانش آنها تلاش می کند ارائه خدمات بهینه  به جامعه را ممکن سازد.
حیطه موضوعات آموزش مداوم بر مبنای  دستورالعمل ها و محورهای کشوری و همچنین نیازهای دانش آموختگان به تفکیک رشته تحصیلی آنهاست
فعالیتهای این دفتر در قالب برنامه های حضوری شامل  : مدون –کنفرانس-سمینار –کارگاه-دوره کوتاه مدت حرفه ای-همایش وسمپوزیوم  وهمچنین برنامه های غیر حضوری می باشد
نتایج مورد انتظار از برنامه های آموزش مداوم بهبود مراقبتهای بیماران و عملکرد مخاطبان این برنامه ها است


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir