نمونه صفحه داخلی

 تاریخ بازنگری این صفحه:خرداد 1395
بیان رسالت

آموزش مداوم دانشگاه با تحت  پوشش  داشتن حدودا  5000 مشمول از گروههای مختلف پزشکی پرستاری و مامایی و پیرا پزشکی با هدف ارتقاء و حفظ اطلاعات و به روز  نمودن دانش آنها تلاش می کند ارائه خدمات بهینه  به جامعه را ممکن سازد.

حیطه موضوعات آموزش مداوم بر مبنای  دستورالعمل ها و محورهای کشوری و همچنین نیازهای دانش آموختگان به تفکیک رشته تحصیلی آنهاست

فعالیتهای این دفتر در قالب برنامه های حضوری شامل  : مدون –کنفرانس-سمینار –کارگاه-دوره کوتاه مدت حرفه ای-همایش وسمپوزیوم  وهمچنین برنامه های غیر حضوری می باشد

نتایج مورد انتظار از برنامه های آموزش مداوم بهبود مراقبتهای بیماران و عملکرد مخاطبان این برنامه ها است