همکاران

 تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 96
دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی

شماره اتاق: طبقه زیرین 126 

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 


 

دبیر (مدیر) آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی

مدرک تحصیلی:  تخصص آسیب شناسی

تلفن تماس:  4 - 33336001-028- داخلی 2507 مستقیم  33239257 -028 

نمابر: 33341934 -028    

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir

شرح وظایف:سیاستگزاری، سازماندهی و نظارت بر امور مربوط به آموزش مداوم


 
 

نام و نام خانوادگی: الناز فرزان

عنوان پست سازمانی : کارشناس اداره آموزش مداوم جامعه پزشکی

تحصیلات  : لیسانس

شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2506 مستقیم: 33239257-028

نمابر: 33341934 -028 

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir
 نام و نام خانوادگی:
میر رسول موسوی

عنوان پست سازمانی: کارشناس اجرایی

تحصیلات: دیپلم

شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2507 مستقیم: 33239257-028

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir

نام و نام خانوادگی: صفورا نیارند
عنوان پست سازمانی: کارشناس امور دفتری
تحصیلات: دیپلم
شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2507 مستقیم: 33239257-028
پست الکترونیکی:CME@qums.ac.ir
نام و نام خانوادگی : عباس شاه محمدی

عنوان پست سازمانی : کارشناس آموزش مداوم جامعه پزشکی

تحصیلات : لیسانس

شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2506 مستقیم: 33239257-028

نمابر: 33341934 -028 

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir 


فرایند ثبت نام در دوره ها و دریافت گواهی آموزش مداوم