همکاران

تاریخ بازنگری این صفحه:  اردیبهشت 1400
     
                                             

          

 نام و نام خانوادگی : صفورا نیارند                                     
 سمت : کارشناس  امور دفتری
 مدرک تحصیلی: دیپلم 
 رشته :  
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2507 
تلفن مستقیم: 33239257-028

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir


                                 

                         

         

 نام و نام خانوادگی : عباس شاه محمدی                               
 سمت : کارشناس  آموزش مداوم جامعه پزشکی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته :  
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028داخلی 2506
تلفن مستقیم: 33239257-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی:  CME@qums.ac.ir


                                 

 

                                   


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 


 

دبیر (مدیر) آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه سمیعی

مدرک تحصیلی:  تخصص آسیب شناسی

تلفن تماس:  4 - 33336001-028- داخلی 2507 مستقیم  33239257 -028 

نمابر: 33341934 -028    

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir

شرح وظایف:سیاستگزاری، سازماندهی و نظارت بر امور مربوط به آموزش مداوم