تماس با ما

 تاریخ بازنگری این صفحه:خرداد 1396

دفتر آموزش مداوم جامعه پزشکی

آدرس پستی: بلوار شهید با هنر – دانشگاه علوم پزشکی قزوین –  ساختمان معاونت آموزشی

شماره اتاق: طبقه زیرین 126 

ساعت حضور: شنبه تا چهار شنبه 7:45 الی 14:15

      پنجشنبه               7:45 الی 13:15

 

تلفن تماس:  4 - 33336001-028- داخلی 2507 مستقیم  33239257 -028 

نمابر: 33341934 -028    

پست الکترونیکی: CME@qums.ac.ir