نقل و انتقالات و میهمانی
تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396 

سامانه میهمانی و نقل و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی 

کلیه دانشجویان متقاضی میهمانی یا انتقال موظف هستند درخواست خود را صرفا از طریق سامانه سراسری و در موعد مقرر ثبت نمایند.
جدول زمان بندی فرایند میهمانی و انتقال کلیه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور به شرح زیر می باشد
:

 
25 اردیبهشت تا 25 خرداد 96 ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاه های مبدا و بارگزاری مدارک

ورود به سامانه میهمانی


ورود به سامانه نقل و انتقالات
27 خرداد تا 10 تیر 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبدا و ویرایش توسط دانشجو

11 تیر تا 31 تیر 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجو و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مبدا
1 مرداد تا 15 مرداد 96 بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد و ویرایش توسط دانشجو
16 مرداد تا 5 شهریور 96 اتمام فرصت ویرایش دانشجو و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد
شرایط دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای نقل و انتقال سال 96