فرم مشخصات خدمات دانش آموختگان
تاریخ بازنگری این صفحه:خرداد 1396


توجه: برای دریافت فایل فرم مشخصات خدمات از مرورگرهای firefox یا Google Chrome استفاده بفرمایید.فرایند صدور ریز نمره

فرایند صدور گواهینامه موقت

 فرایند صدور مجوز و تحویل مدارک    ----- در حال بازنگری می باشد

 فرایند اعلام دانش آموختگی


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir