تصاویر مرکز مهارت های بالینی
برگزاری یازدهمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی-آذر98
برگزاری هجدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی عمومی-23ابان98
برگزاری نهمین کارگاه کشوری  PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما) جهت پرسنل اورژانس پیش بیمارستانی-مهر98
برگزاری کارگاه یک روزه تروما، جهت پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی-18آبان 98
برگزاری آزمون پایان‌ترم اصول و فنون مهارت‌های پرستاری جهت دانشجویان پرستاری به شیوه OSCE-دی98
برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره جراحی 26اذر98
آزمون ارزیابی مهارت های آمادگی برای زایمان جهت اعضای هسته آموزشی زایمان فیزیولوژیک دانشکده ساوه-10شهریور97
برگزاری یازدهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی-7تیر97.jpg
برگزاری دهمین دوره آزمون ارزیابی صلاحیت بالینی پایان دوره پزشکی-27اردیبهشت97.jpg
برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت  بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی-29 آذر96
برگزاری آزمون ارزیابی صلاحیت  بالینی پایان دوره جراحی کارورزان پزشکی-21اسفند96
آزمون پایان ترم اصول و فنون و مهارت های پرستاری دانشجویان کارشناسی پرستاری -1396
آزمون پایان ترم اصول و فنون و مهارت های بالینی  دانشجویان کارشناسی مامایی - 1396
آزمون پایان ترم اصول و فنون و مهارت های بالینی  دانشجویان کارشناسی اتاق عمل
ششمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما)
پنجمین کارگاه کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما)
کارگاه های کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما)-13964
کارگاه های کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما)-1396
کارگاه های کشوری PHTM (مدیریت پیش بیمارستانی تروما)-1395
کارگاه ارتقای مهارت بالینی متخصصان زنان
بازدید دانش‌آموزی
بازدید از مرکز
ایستگاه های مرکز