شناسنامه خدمات واحد خدمات آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه:  آذر 1396
برای مشاهده فایل فرایند خدمات از مرورگرهای google chrome  یا  firefox استفاده نمایید.فرایند ثبت نام : 

فرآیند ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید 

فرآیند پذیرش دانشجوی خارجی به صورت بورس

فرآیند درخواست تطبیق واحد

فرآیند انتخاب واحد اینترنتی

فرآیند حذف و اضافه اینترنتی

فرایند درخواست مرخصی تحصیلی و انصراف : 


فرآیند انصراف از تحصیل و تسویه حساب دانشجویان​

فرآیند مرخصی تحصیلی​

فرآیند درخواست انتقالی، میهمانی، تغییر رشته : 

فرآیند انتقال به این دانشگاه

فرآیند انتقال به سایر دانشگاه ها

فرآیند میهمانی به این دانشگاه 

فرآیند میهمانی به سایر دانشگاه ها

فرآیند تغییر رشته 


فرآیند ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو : 

اعلام اخراج دانشجویان 

بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارجاع به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص

فرآیند ورود نمرات توسط اساتید

گواهی بیماری دانشجو جهت حذف ترم

مراحل صدور معافیت تحصیلی دانشجویان  

فرآیند درخواست خروج از کشور : 


اعلام خروج از کشور دانشجویان

اشتغال به تحصیل دانشجو بعد از بازگشت از خارج از کشور​


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir