شناسنامه خدمات واحد خدمات آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه:  اسفند 1396
برای مشاهده فایل فرایند خدمات از مرورگرهای google chrome  یا  firefox استفاده نمایید.


فرایند ثبت نام : 

 فرآیند ثبت نام از پذیرفته شدگان جدید 
فرآیند پذیرش دانشجوی خارجی به صورت بورس
 فرآیند درخواست تطبیق واحد
 فرآیند انتخاب واحد اینترنتی
 فرآیند حذف و اضافه اینترنتیفرایند درخواست مرخصی تحصیلی و انصراف : 

فرآیند انصراف از تحصیل و تسویه حساب دانشجویان​
فرآیند مرخصی تحصیلی​فرآیند درخواست انتقالی، میهمانی، تغییر رشته : 

فرآیند انتقال به این دانشگاه
 
فرآیند انتقال به سایر دانشگاه ها
 فرآیند میهمانی به این دانشگاه 
فرآیند میهمانی به سایر دانشگاه ها
فرآیند تغییر رشته فرآیند ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو : 

 اعلام اخراج دانشجویان 
 
بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان و ارجاع به شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص
 
فرآیند ورود نمرات توسط اساتید
 گواهی بیماری دانشجو جهت حذف ترم
 مراحل صدور معافیت تحصیلی دانشجویان  


فرآیند درخواست خروج از کشور : 
اعلام خروج از کشور دانشجویان
اشتغال به تحصیل دانشجو بعد از بازگشت از خارج از کشور​


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir