معرفی همکاران دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 96

 
 
نام و نام خانوادگی: شهلا غیاثوند                                                                                                                
عنوان پست سازمانی: مسئول اداره دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناس آموزش
شماره تماس:  4-1-33336001-028 داخلی 2537 
پست الکترونیکی:  

 
نام و نام خانوادگی: هاجر نوری                                                                                                                             
عنوان پست سازمانی: کارشناس دانش آموختگان
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:    4-1-33336001-028 داخلی 2525 نام و نام خانوادگی: 
فاطمه ملکیان                                                                                                                    
عنوان پست سازمانی: کمک کارشناس دانش آموختگان
تحصیلات: دیپلم
شماره تماس:    4-1-33336001-028 داخلی 2527 
پست الکترونیکی: 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir