همکاران امور مالی
تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1397 

                                                                                          

         

 نام و نام خانوادگی : حمیده سیاهلو                               
 سمت : عامل مدیر مالی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته : حسابداری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028 داخلی 2517 مستقیم و فاکس  33341934- 028  

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 

             

         

 نام و نام خانوادگی : مهری لطفی نیا                                
 سمت : کارشناس مالی
 مدرک تحصیلی: کارشناسی 
 رشته : حسابداری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028  داخلی 2518 مستقیم و فاکس  33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: Education@qums.ac.ir

                                                     


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir