نمونه صفحه داخلی
  تاریخ بازبینی این صفحه: مهر خرداد 1396


نام و نام خانوادگی: فاطمه ذوالقدر
عنوان پست سازمانی: کارشناس مسئول اداره خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:  4-33336001-028داخلی 2529 مستقیم  33239254-028
پست الکترونیکی:


نام و نام خانوادگی: معصومه ترکمنی

عنوان پست سازمانی: کارشناس پذیرش و ثبت نام و خدمات آموزشی
تحصیلات: کارشناس
شماره تماس:  4-33336001-028  داخلی  2528 مستقیم 33239254-028
پست الکترونیکی:

 

 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir