کارکنان حوزه
  تاریخ بازبینی این صفحه:  تیر 1399

                                                               کارکنان معاونت آموزشی

                                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

نوع استخدام

واحد

شماره تماس

شرح وظایف

مشخصات همکاران

          

دکتر حیدریان

رسمی

مدیریت آموزشی

2501

  

         

نسترن السادات صحیح نسب

شرکتی

دفتر آموزش

2500-2501

  

           

فاطمه  حسین خانی

رسمی

واحد فناوری اطلاعات

2522

  

         

محیا طرلان

قراردادی

واحد فناوری اطلاعات

2521

  

        

پروین یخچالیها

رسمی

هیات علمی

2530

  

       

            زهرا  بهزادپور

قراردادی

هیات علمی

2530

  

       

شهلا غیاثوند

رسمی

دانش آموختگان

2537

  

       

هاجر نوری

رسمی

دانش آموختگان

2525

  

        

محمد حسنی

پیمانی

دانش آموختگان

2526

  

        

فاطمه ذوالقدر

رسمی

خدمات اموزشی

2529

  

      

معصومه ترکمن

قراردادی

خدمات آموزشی

2529

  

        

سمانه  ساده

پیمانی

خدمات آموزشی

2528

  
 

       

محمد کریمی

رسمی

تحصیلات تکمیلی

2524

  

         

عارفه  نیاقی ها

پیمانی

تحصیلات تکمیلی

2540

  
       

حمیده سیاهلو

رسمی

امور مالی

2517-2518

  
        

مهری لطفی نیا

قراردادی

امور مالی

2517-2518

  

          

مجید نجفی

رسمی

ستاد شاهد

2519-2520

  

        

مهری سرور

رسمی

دبیرخانه

2513

  
        

مجید فرمانی

قراردادی

دبیرخانه

2512

  

       

صفورا نیارند

قراردادی

آموزش مداوم

2507

  

       

عباس  شاه محمدی

پیمانی

اموزش مداوم

2506

  

      

مهران جباری

رسمی

هیات جذب

2505

  

     

محدثه قاسمی

قراردادی

هیات جذب

2504

  
        

زهره داناصفهای

رسمی

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2531

  

       

مریم حاج سید ابوترابی

شرکتی

مرکز مطالعات آموزش پزشکی

2534

  
      

لیلا فلاحی

قراردادی

بایگانی

2516

  

       

لیلا   بهرامخانی

رسمی

مهارتهای بالینی

2550

  
       

بتول چگینی

قراردادی

مهارتهای بالینی

2546

  
       

زهرا ولی

طرحی

مهارتهای بالینی

2546

  
      

الهه کبیری

طرحی

مهارتهای بالینی

2544

  
      

الناز فرزان

قراردادی

امور عمومی

2506

  
      

نسیم شاه قبادیان

شرکتی

مرکز مطالعات

2533

  

     

مریم رحمنی

شرکتی

مرکز مطالعات

2503

  

  

مریم جمالی

شرکتی

مرکز مطالعات

2508

  

    

محمدرضا احمدی

قراردادی

آبدارخانه

2535

  

    

مسلم جهانی انبوهی

قراردادی

آبدارخانه

2535

  

1

مرتضی افراسیاب

شرکتی

آبدارخانه

2545

  


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir