معرفی همکاران واحد فناوری اطلاعات

تاریخ بازنگری این صفحه:  آذر 1398 

                                                                                             

       
 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه حسین خانی                               
 سمت : مسئول واحد آمار و کامپیوتر 
 مدرک تحصیلی: Ph.D Candidate
 رشته : هوش مصنوعی
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی2522 و شماره تماس مستقیم 33360905-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: amz_acq@qums.ac.ir

             

                                                   
          
 

 نام و نام خانوادگی : محیا طرلان                                    
 سمت : کارشناس کامپیوتر
 مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری 
 رشته :  شبکه های کامپیوتری
 شرح وظایف : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2521 و شماره تماس مستقیم 33360905-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: amz_acq@qums.ac.ir


 

                                              


      


 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir


سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir