شرح وظایف واحد امور عمومی
تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1396

شرح وظایف واحد امور عمومی:


1-تنظیم وپاسخ وارسال به مکلتبات اداری
2-پاسخگویی به مراجعین اداری وکارکنان واحد در موارد مختلف پرسنلی واداری
3- شرکت در جلسات و همایش های اداری  وارائه  گزارش به مسئول مافوق
4-کنترل حضور وغیاب کارکنان واحد وثبت مرخصی  در سامانه حضور وغیاب
5- اعلام مانده مرخصی کارکنان واحد  در پایان هرسال
6-ثبت اطلاعات کارکنان واجدالشرایط جهت ارتقاء رتبه در سامانه ارتقاء رتبه وتایید مستندات  کارکنان
7-انعقاد قرارداد وتهیه وتنظیم قرارداد با پیمانکاران در موارد مختلف  با طرفهای حقیقی وحقوقی
8-نظارت ورسیدگی برانجام امور تدارکاتی واحد طبق دستوالعمل های صادره با هماهنگی مسئول مافوق
9-بررسی وتایید اسناد خرید کالاها یا خدمات توسط واحد ونگهداری صورت اموال و کنترل اموال منقول وغیر منقول واحد
10-نظارت ورسیدگی در انجام کلیه امور خدمات ونیرهای خدماتی
11-مراقبت در امر نگهداری وتوزیع کالا واجناس وملزومات خریذاری شده بین واحدهای تابعه وکنترل موجودی انبارو ورود وخروج اموال واحد
12-ارزیابی وعملکرد کارکنان واحد در پایان هر سال وارائه مستندات مربوطه به کارگزینی ستاد
13- مکاتبه وپاسخ به نامه های رفاه هیات علمی
14- مکاتبه وپاسخ به بیمه  مکمل درمان ومعرفی کارکنان به بیمه مکمل