اداره خدمات آموزشی
تاریخ بازنگری این صفحه:  خرداد 1400


 کلیه مراحل آموزشی رشته های مختلف مقاطع دکترا- کارشناسی و کاردانی اعم از ثبت نام ، بررسی پرونده ها - میهمانی - انتقالی - صدور گواهی اشتغال به تحصیل - صدور گواهی خروج از کشور - بررسی وضعیت دانشجویان دارای مشکل آموزشی و... در اداره خدمات آموزشی دانشگاه انجام میگردد.


معرفی کارشناسان واحد خدمات آموزشی  

  
سامانه ثبت نام الکترونیکی

 
 
  

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir