دبیرخانه هیات ممیزه 1
تاریخ آخرین بازبینی :  اردیبهشت1400
 

معرفی دبیرخانه هیات‏ ممیزه دانشگاه :

دبیرخانه هیات‏ ممیزه دانشگاه به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی به مراتب بالاتر (استادیاری، دانشیاری، استادی ) از سال 1392 در زیر مجموعه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود. بر اساس ماده چهار مقررات مربوط به طرز تشکیل و اختیارات هیات ممیزه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، مهمترین وظایف و اختیارات هیات ممیزه دانشگاه به شرح ذیل می باشد.


 سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir