همکاران اداره آموزش

تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1400کارکنان امور هیات علمی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 

                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

سمت

واحد

شماره تماس

شرح وظایف


دکتر نعمت اله غیبی

دبیر هیات ممیزه

هیات علمی و هیات ممیزه

3157

    

پروین یخچالیها

رئیس اداره امور هیات علمی و کارشناس مسئول دبیرخانه هیات ممیزه هیات علمی و هیات ممیزه 2530

   

 مهران جباری 

کارشناس هیات اجرایی جذب  هیات جذب  2505    
  

زهرا بهزادپور

کارشناس امور هیات علمی  هیات علمی و هیات ممیزه 2530
  

محدثه قاسمی

کارشناس هیات اجرایی جذب  هیات جذب  2504