همکاران اداره آموزش

تاریخ بازنگری این صفحه: تیر 1397کارکنان امور هیات علمی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه 

                         

 

عکس

نام ونام خانوادگی

نوع استخدام

سمت

واحد

شماره تماس

شرح وظایف


دکتر نعمت اله غیبی

رسمی آزمایشی

دبیر هیات ممیزه

هیات علمی و هیات ممیزه

3157

 

دکتر مریم جوادی 

رسمی

دبیر هیات اجرایی جذب  هیات جذب  3753    

فاطمه سفیدی

رسمی

رئیس اداره امور هیات علمی و کارشناس مسئول دبیرخانه هیات ممیزه هیات علمی و هیات ممیزه 2530

   

 مهران جباری 

رسمی

کارشناس هیات اجرایی جذب  هیات جذب  2505    

زهرا بهزادپور

قراردادی

کارشناس امور هیات علمی  هیات علمی و هیات ممیزه 2530
  

محدثه قاسمی

قراردادی

کارشناس هیات اجرایی جذب  هیات جذب  2504