مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد  1397

    اداره کل آموزش مسئولیت 
انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های آموزشی دانشگاه در جهت پیشبرد اهداف آموزشی پزشکی مطالعه و اتخاذ تصمیم در مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفت های علمی فرهنگی آنان و تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های دانشگاهی و نظارت بر اجرای آنها پس از تصویب را به عهده دارد. به منظور تحقق این مسئولیت مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی به همراه زیر مجموعه ای که شامل کارکنانی متعهد و کوشا می باشند فعالیت می کنند. در ادامه به معرفی این حوزه پرداخته می شود. 

                                       

 مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 همکاران امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 چارت سازمانی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 فرآیندهای امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 

 فرم های آموزشی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir