نیازسنجی مشمولین برنامه های آموزش مداوم

لطفا اطلاعات عمومی را درج نمایید.
کد ملی
سابقه فعالیت حرفه ای (برحسب سال)
جنسیت
لطفا اطلاعات مربوط به رشته تحصیلی را درج نمایید.
پزشکان لطفا پس از انتخاب آخرین مقطع تحصیلی، رشته مرتبط با آن مقطع را انتخاب نمایید.
پزشک عمومی
پزشک متخصص
پزشک فوق تخصص
دندانپزشکان
دندانپزشکان متخصص
داروسازی
سایر مشمولین
لطفا اطلاعات مقطع تحصیلی را درج نمایید.
آخرین مقطع تحصیلی لطفا پس از انتخاب آخرین مقطع تحصیلی، رشته مرتبط با آن مقطع را انتخاب نمایید.
رشته های مقطع کاردانی
رشته کارشناسی
رشته کارشناسی ارشد
رشته دکترا (PHD)
لطفا عناوین برنامه های آموزش مداوم مورد نیاز را مشخص نمایید.
گزینه اول
گزینه دوم
گزینه سوم
گزینه چهارم
گزینه پنجم
گزینه ششم
لطفا اطلاعات مربوط به اجرا، نوع برنامه و روش ارزشیابی برنامه های اموزش مداوم را وارد نمایید.
روش تدریس
نوع برنامه
روش ارزشیابی برنامه توسط دبیر علمی
لطفا محل برگزاری برنامه را پیشنهاد نمایید.
محل برگزاری
روزهای پیشنهادی را انتخاب نمایید.
 
امتیاز دهی