دبیر هیات جذب

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1400
 

                                        دبیر هیات جذب دانشگاه                 

                                                                                        

        
 

 نام و نام خانوادگی : دکتر نوید محمدی                                 
 سمت : دبیر هیات اجرایی جذب دانشگاه 
 مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
 رشته :   پزشکی اجتماعی
 رزومه : 

 تلفن تماس: 4-33336001-028- داخلی 2505 و شماره تماس مستقیم33341934-028 

 نمابر: 33341934-028    

 پست الکترونیکی: 
آدرس : قزوین - بلوار شهید باهنر - دانشگاه علوم پزشکی قزوین- پردیس دانشگاه -
ساختمان معاونت آموزشی - کد پستی : 3419759811
 ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه 7.45 الی 14:15 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir