میز خدمت الکترونیکی
تاریخ آخرین بروز رسانی : دی  1397

 
 سامانه دانش آموختگان 

 سامانه ثبت نام

 سامانه هیات جذب 

 سامانه آموزش مداوم (MIS)

 سامانه ملی فعالیتهای نوآورانه آموزشی (MEDED)
خدمات زیر در دست اقدام می باشد : 

 سامانه ارزشیابی عملکرد اساتید  


  

سایت دانشگاه

http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir