دبیرخانه هیات اجرایی جذب
تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1398 

  معرفی دبیرخانه هیات اجرایی جذب 

 دبیر هیات اجرایی جذب 

 اعضای دبیرخانه هیات اجرایی جذب  


 


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir