دبیرخانه

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1400

وظیفه 
ثبت کلیه نامه های ارسالی و رسیده از طریق اتوماسیون اداری و به صورت فیزیکی را به عهده دارند. در این بین با پاسخگویی تلفنی وحضوری به ارباب رجوع ، پی گیر درخواست های ایشان نیز می شوند. 

 

 

  معرفی کارکنان دبیرخانه

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir