پرسش های متداول کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان
                               
پرسش های متداول کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان
مزایای عضویت در کمیسیون ویژه حمایت از استعدادهای درخشان برای دانشجویان رشته پزشکی و دندانپزشکی چیست؟
پذیرش بدون آزمون  استعداد درخشان چگونه است؟
  • 1397/9/28 چهارشنبه
    پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان چگونه است؟
معیار مقایسه دانشجویان استعداد درخشان در هر دانشگاه چیست؟
آیا دانشجویان متقاضی استفاده از سهمیه بدون آزمون میتوانند در رشته دلخواه ادامه تحصیل دهند؟
شرایط عضویت در دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه چیست؟