پرسشهای متداول المپیاد
               
پرسشهای متداول المپیاد
مزایای شرکت در المپیاد دانشجویی چیست؟
  • 1397/9/28 چهارشنبه
    مزایای شرکت در المپیاد دانشجویی چیست؟
زمان ثبت نام دانشجویان جهت شرکت در المپیاد دانشجویی ؟
عناوین حیطه های معرفی شده در المپیاد دانشجویی 96 چه بود؟
نحوه ثبت نام دانشجویان در المپیاد دانشجویی چگونه است؟