ارسال ریز نمرات جهت تحصیل در مقاطع بالاتر
ارسال ریز نمرات جهت تحصیل در مقاطع بالاتر

تاریخ بازنگری این صفحه:خرداد 1396

- ارسال ریزنمرات به دانشگاه های دیگر جهت تحصیل در مقاطع بالاتر نیاز به نامه درخواست از جانب دانشگاه محل تحصیل دارد .

– دانشجویانی که متقاضی ادامه تحصیل در دانشگاه های غیر از علوم پزشکی هستند وجود مدرک پایان طرح نیروی انسانی( برای رشته های مشمول طرح) وتسویه حساب صندوق رفاه دانشجویان در پرونده تحصیلی الزامی است.

- مکاتبات جهت ارسال ریزنمرات به سایر دانشگاه ها به صورت محرمانه می باشد و هیچگونه مدرکی به خود دانشجو ارائه نمی گردد . لذا حضور دانشجو جهت اخذ مدرک مذکور ضروری نمی باشد .