دانش آموختگان
اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1396
کلیه دانش آموختگان می بایست فراغت از تحصیل آنها از اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه به وزارت متبوع اعلام گردد تا به عنوان دانش آموخته تلقی گردند.

مدارک لازم جهت صدور مجوز و تحویل مدرک تحصیلی
 مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه موقت     

ارسال ریزنمرات جهت تحصیل در مقاطع بالاتر 
   

جدول خرید تعهدات آموزش رایگان (لغایت 95/12/29)  

مدارک لازم جهت مکاتبه دانش آموختگان اعزام به خارج کشور(فرم شماره 12)
 

آیین نامه ها و فرایندهای صدور گواهینامه و دانشنامه المثنی  (در صورت مفقود شدن اصل مدارک مذکور)
سایت دانش آموختگان

فرایند فراغت از تحصیل

پرسش
های متدوال  دانش آموختگان