دانش آموختگان
اطلاعات مورد نیاز دانش آموختگان

تاریخ بازنگری این صفحه:  اسفند  1396کلیه دانش آموختگان می بایست فراغت از تحصیل آنها از اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی دانشگاه به وزارت متبوع اعلام گردد تا به عنوان دانش آموخته تلقی گردند.سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir