اهداف استراتژیک
تاریخ بازبینی این صفحه: دی 1397

 
اهداف استراتژیک سال 96حوزه  معاونت آموزشی
اهداف استراتژیک سال 95 حوزه معاونت آموزشیاهداف استراتژیک اداره کل آموزش

 اهداف سال 90
اهداف سال 91
اهداف سال 92
هداف سال 93
اهداف سال 94اهداف استراتژیک مرکز توسعه آموزش

اهداف سال 90
اهداف سال 91
اهداف سال 92
اهداف سال 93
اهداف سال 94اهداف استراتژیک دفتر آموزش مداوم

اهداف سال 92
اهداف سال 93
اهداف سال 94
اهداف سال 95
اهداف سال 96
 اهداف سال 97اهداف استراتژیک ستاد شاهد و ایثارگر

اهداف سال 93 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir