اهداف استراتژیک
تاریخ بازبینی این صفحه: خرداد 1396اهداف استراتژیک سال 96حوزه  معاونت آموزشی

اهداف استراتژیک سال 95 حوزه معاونت آموزشی

اهداف استراتژیک اداره کل آموزش
اهداف سال 90

اهداف سال 91

اهداف سال 92

اهداف سال 93

اهداف سال 94
اهداف استراتژیک مرکز توسعه آموزش
اهداف سال 90

اهداف سال 91

اهداف سال 92

اهداف سال 93

اهداف سال 94
اهداف استراتژیک دفتر آموزش مداوم
اهداف سال 92

اهداف سال 93

اهداف سال 94

اهداف سال 95

اهداف سال 96

اهداف استراتژیک ستاد شاهد و ایثارگر

اهداف سال 93سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir