شورا های معاونت آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه : خرداد 1400

          
                                                                   
شوراهای معاونت آموزشی

نام شورا

تصمیمات

توضیحات

شورای دانشگاه

شورای آموزشی

سیاستگذاری و برنامه ریزی در بخشهای مختلف آموزشی،رسیدگی به درخواستهای دانشجویان، بررسی پیشنهاد تاسیس رشته های کاردانی و کارشناسی و ...

ترکیب اعضاء و وظایف

شورای تحصیلات تکمیلی

 سیاستگزاری، برنامه ریزی و تصمیم گیری درباره موضوعات آموزشی مرتبط با مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی  PhD ، دستیاری رشته های تخصصی پزشکی و دندانپزشکی و دوره ام پی اچ 

ترکیب اعضاء و وظایف

کمیسیون موارد خاص

رسیدگی و صدور رای برای دانشجویان موارد خاص(شاغل به تحصیل، اخراجی، در حال اخراج، غایب و ...)

 

شورای بورس

تصمیم گیری در خصوص متقاضیان تعهد خاص وهمچنین بورس دانشجویان دکتری تخصصی

 

ترکیب اعضاء و وظایف
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir