امور هیات علمی

تاریخ بازنگری این صفحه:  تیر 1397

کارشناسان اداره امور هیات علمی مسئولیت انجام امور مربوط به ترفیع پایه و ارتقاء و سایر امور مربوط به هیات علمی را به عهده دارند. 
  معرفی کارشناسان اداره امور هیات علمی

 آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی  

 شیوه نامه اجرایی ارتقاء اعضای هیات علمی 

جدول ارتقاء اعضای هیات علمی 

 آیین نامه نقل و انتقال اعضای هیات علمی

آیین نامه تسهیلات فرزند هیات علمی   

 اعضاء هیات علمی ارتقاء یافته

فرم ترفیع پایه

مشخصات فرایندهای امور هیات علمی
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir