دبیرخانه هیات جذب

تاریخ بازنگری این صفحه: مهر 1399    

 در اجرای مصوبه 608 مورخ 19/4/1368 شورای انقلاب فرهنگی و با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای  هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و هیات های اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها  تشکیل ‌گردیده است. در ادامه به معرفی کارکنان این اداره و اطلاعات مربوطه پرداخته می شود.

 

 

  اهداف و وظایف هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب)

 دبیر هیات اجرایی جذب 

 اعضای دبیرخانه هیات اجرایی جذب  


 ترکیب اعضای هیأت اجرایی جذب (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب)