تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: شهریور  1398
 

قویم آموزشی نیمسال اول  سال تحصيلي 99-98 دانشگاه

1

آغاز ترم

98/06/23

2

پایان ترم

98/10/19

3

انتخاب واحد اینترنتی

98/06/06  لغایت 98/06/15

4

حذف و اضافه

98/07/06 لغایت 98/07/09

5

حذف اضطراری

98/09/16 لغایت 98/09/18

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

98/10/21 لغایت 98/11/03

7

تعطیلات بین دو نیمسال

98/11/04 لغایت 98/11/11سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir