تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: مرداد 1396

 

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصيلي 97-96 دانشگاه
1 آغاز ترم 25/06/96
2 پایان ترم 21/10/96
3 انتخاب واحد اینترنتی 06/06/96 لغایت 16/06/96
4 حذف و اضافه  08/07/96 لغایت 11/07/96
5 حذف اضطراری 18/09/96 لغایت 20/09/96
6 مدت و تاريخ برگزاري امتحانات 23/10/96 لغایت  05/11/96
7 تعطیلات بین دو نیمسال   06/11/96 لغایت 13/11/96


سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir