تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: خرداد 1398
 

تقویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصيلي 98-97 دانشگاه

1

آغاز ترم

97/11/13

2

پایان ترم

98/03/23

3

انتخاب واحد اینترنتی

97/11/01 لغایت 97/11/07

4

حذف و اضافه

97/11/27 لغایت 97/12/02

5

حذف اضطراری

98/02/28 لغایت 98/02/31

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

98/03/25 لغایت 98/04/06

7

تعطیلات بین دو نیمسال

98/04/07 لغایت 98/04/28سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir