تقویم آموزشی
تقویم آموزشی

تاریخ بازنگری این صفحه: 29 فروردین 1400
 

قویم آموزشی نیمسال دوم  سال تحصيلي 99-1400 دانشگاه

1

آغاز ترم

99/12/16

2

پایان ترم

1400/04/31

3

انتخاب واحد اینترنتی

99/12/09  لغایت 99/12/11

4

حذف و اضافه

99/12/23 لغایت 99/12/30

5

حذف اضطراری

1400/03/23 لغایت 1400/03/26

6

مدت و تاريخ برگزاري امتحانات

1400/05/02 لغایت 1400/05/14

7

تعطیلات بین دو نیمسال

1400/03/23 لغایت 1400/04/18سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی

http://vce.qums.ac.ir