آلبوم تصاویر سال 1396
پنجشنبه 27 ارديبهشت 1397 مراسم دانش آموختگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین (ورودی مهر ۱۳۸۹)
m899   
1397/2/27 پنجشنبه
m893   
1397/2/27 پنجشنبه
m892   
1397/2/27 پنجشنبه
m8913   
1397/2/27 پنجشنبه

m897   
1397/2/27 پنجشنبه
m898   
1397/2/27 پنجشنبه
m895   
1397/2/27 پنجشنبه
m8911   
1397/2/27 پنجشنبه

m8910   
1397/2/27 پنجشنبه
m894   
1397/2/27 پنجشنبه
m896   
1397/2/27 پنجشنبه
m8912   
1397/2/27 پنجشنبه

m891   
1397/2/27 پنجشنبه

 
امتیاز دهی