آلبوم تصاویر سال 1398
يكشنبه 3 آذر 1398 تصاویر بازنشستگی آقای عبادی ، همکار دوست داشتنی و با اخلاق دانشگاه
aaaa1   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa4   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa15   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa25   
1398/9/3 يكشنبه

aaaa3   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa5   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa13   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa21   
1398/9/3 يكشنبه

aaaa2   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa17   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa14   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa22   
1398/9/3 يكشنبه

aaaa8   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa11   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa12   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa24   
1398/9/3 يكشنبه

aaaa7   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa10   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa26   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa20   
1398/9/3 يكشنبه

aaaa6   
1398/9/3 يكشنبه
aaaa16   
1398/9/3 يكشنبه

 
امتیاز دهی