مطالب آموزش هیات علمی
خلاصه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیات علمی
تاریخ بازنگری این صفحه: اردیبهشت 1397
 

به منظور دریافت فایل راهنما برروی عنوان زیر کلیک نمایید. 

  خلاصه قوانین و مقررات اداری و استخدامی اعضای هیات علمی 
سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir
 
 
امتیاز دهی