اخبار

کارگاه آشنایی با روشهای ارزشیابی بالینی

کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه  در روز پنجشنبه مورخ 30/7/94  کارگاه "آشنایی با روشهای ارزشیابی بالینی" را  مختص اعضای هیئت علمی و آموزشی دانشکده پرستاری در سالن کنفرانس این دانشکده از ساعت 10-8  برگزار میکند.

 

سایت دانشگاه
http://qums.ac.ir

سایت معاونت آموزشی
http://vce.qums.ac.ir

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر